2 februari 2017

Overheid start landelijke praktijkproef ganzenverjaging met laser

Featured image for “Overheid start landelijke praktijkproef ganzenverjaging met laser”

BIJ12-Faunafonds presenteert eind 2017 het resultaat

Delft, 2 februari 2017 – BIJ12-Faunafonds, in samenwerking met onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Delftse bedrijf Bird Control Group, start een landelijke praktijkproef naar de effectiviteit van lasers als middel om ganzen te verjagen. De zogenaamde Agrilasers worden getest op landbouwgrond.

Op verzoek van de Nederlandse provincies wordt via een landelijke praktijkproef onderzocht of ganzenwering met lasers het voordeligst is voor milieu, dier, boer en overheid. Als onderdeel van de proef wordt de reductie in gewasschade gemeten, de gewenning van ganzen aan de laser getoetst, ervaringen van bestaande lasergebruikers verzameld en een kosten-batenanalyse uitgevoerd. De conclusies worden afgezet tegen andere verjagingsmaatregelen zoals knalapparaten, vliegers en de klassieke vogelverschrikker en de resultaten zullen eind 2017 door BIJ12-Faunafonds worden gepresenteerd. De praktijkproef is in lijn met de aangenomen motie van Marianne Thieme, fractievoorzitter en Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren en D66-lid Fatma Koser Kaya, die verzochten tot het uitvoeren van pilotexperimenten met de diervriendelijke Agrilaser, een product van Bird Control Group.

Opzet praktijkproeven

Tijdens de praktijkproeven wordt onderzoek gedaan naar de effecten op zowel winter- als zomerganzen. De winterproef is recent gestart op graslanden van 22 bedrijven in drie gebieden: Kampereiland in de provincie Overijssel, in noordoost Friesland en in midden Groningen. Met automatische ganzenlasers wordt het langdurige effect van de laserstraal als vogelwering onderzocht. Met de handbediende lasers zijn de effecten op individuele vogelsoorten bekeken. De effecten worden gemeten door een vergelijking te maken tussen de staat van de gewassen van percelen met en zonder lasersysteem. De proefgebieden zijn zodanig gekozen dat de uitkomsten representatief zijn voor een landelijk toepasbaarheid. Steinar Henskes, CEO van Bird Control Group, ziet deze praktijkproef als belangrijke stap in de samenwerking richting een georganiseerde landelijke inzet. “Het gebruik van innovatieve methoden is essentieel om tot een duurzame oplossing te komen voor het ganzenvraagstuk in Nederland. Om de lasertechniek landelijk effectief in te zetten is een goede samenwerking met de overheid en de boer noodzakelijk.”

Schade en compensatie

Volgens cijfers van het BIJ12-Faunafonds is er door boeren voor 16,3 miljoen euro aan schade gemeld in de eerste helft van 2016. Daarvan heeft het Faunafonds een deel van dit schadebedrag als compensatie uitbetaald aan boeren. De ganssoorten die de meeste schade veroorzaken zijn de grauwe gans, kolgans en brandgans.

Dit zijn video’s van de lasertechnologie:


Delen: