19 januari 2018

Protocol voorkomen verstoring weidevogels bij het verjagen van ganzen met lasers

Versie: 1.3
Datum: 16 februari 2018

Introductie

Weidevogels zijn vogels die vooral op uitgestrekte graslanden broeden. Met name kale vochtige weilanden zijn aantrekkelijk voor weidevogels. Weidevogels hebben geen exact omschreven indeling, en ook geen uitsluitende classificatie zoals gebruikelijk in de taxonomie van de biologie: een weidevogel kan ook een zangvogel of een wadvogel zijn. In Nederland zijn dit de bekendste weidevogels:

Grutto

Wetenschappelijke naam: Limosa limosa
Broedperiode: Eind maart tot juni
Broedduur: 24 – 25 dagen
Nestbiotoop: Grasland, vaak met langer gras

Kievit

Wetenschappelijke naam: Vanellus vanellus
Broedperiode: Half maart tot juli
Broedduur: 26 – 28 dagen
Nestbiotoop: Bouwland en grasland met weinig gras.

Scholekster

Wetenschappelijke naam: Haematopus ostralegus
Broedperiode: Half april tot juli
Broedduur: 25 – 27 dagen
Nestbiotoop: Bouwland en kaal grasland

Tureluur

Wetenschappelijke naam: Tringa totanus
Broedperiode: Half april tot juni
Broedduur: 22 – 25 dagen
Nestbiotoop: Grasland

Wulp

Wetenschappelijke naam: Numenius arquata
Broedperiode: Eind maart – juni
Broedduur: 27 – 29 dagen
Nestbiotoop: Vooral op grasland op zandgronden

Kemphaan

Wetenschappelijke naam: Philomachus pugnax
Broedperiode: Eind april – juni
Broedduur: 21 – 23 dagen
Nestbiotoop: Op vochtig grasland met gevarieerde plantengroei en gemaaid rietland.

Watersnip

Wetenschappelijke naam: Gallinago gallinago
Broedperiode: Eind maart – eind juli
Broedduur: 19 – 21 dagen
Nestbiotoop: Vochtig en gevarieerd grasland of open rietland.

Veldleeuwerik

Wetenschappelijke naam: Alauda arvensis
Broedperiode: Eind maart – juni, 2 tot 3 legsels gebruikerlijk
Broedduur: 12 – 14 dagen, jongen blijven nog 10-14 dagen in nest.
Nestbiotoop: Open gebieden: grasland, akkers, heidevelden, kwelders en duinen.

Graspieper

Wetenschappelijke naam: Anthus pratensis
Broedperiode: Midden april – juni, 2 to 3 legsels gebruikelijk
Broedduur: 13-14 dagen, jongen blijven nog 10-14 dagen in nest
Nestbiotoop: Open terrein: kwelders, grasland, bouwland en vochtige heidevelden.

Gele kwikstaart

Wetenschappelijke naam: Motacilla flava
Broedperiode: Mei – juni
Broedduur: 12-14 dagen, jongen blijven nog 10-14 dagen in nest
Nestbiotoop: Akkers en weilanden, vochtige graslanden en heidevelden

Weidevogel protocol

Bird Control Group gelooft dat wij mensen de beschikbare ruimte op aarde delen met de natuur. De ruimte die mensen en vogels claimen overlapt steeds meer waardoor conflicten ontstaan. Bird Control Group voorkomt deze conflicten op een duurzame innovatieve en veilige manier. Onderdeel van de visie van Bird Control Group is het reduceren van negatieve neveneffecten van haar oplossingen voor de conflicten.

Bird Control Group heeft het veilig en efficiënt toepassen van laserlicht uitgevonden en geïntroduceerd in Nederland. Vanaf de introductie zijn de Agrilaser Handheld en de Agrilaser Autonomic vooral ingezet voor het verjagen van ganzen van agrarische gebieden. Om te voorkomen dat er verstoring van weidevogels plaatsvindt, is een protocol over het gebruik van de Agrilasers in combinatie met weidevogels gewenst. Het is mogelijk om het mogelijke effect op weidevogels te minimaliseren met de volgende maatregelen:
• De Autonomic uit te schakelen tijdens de maanden waarin de weidevogels een nest bouwt en broedt.
• De Autonomic uit te laten voor de tijden van de dag dat weidevogels actief zijn.
• De Autonomic patronen aan te leren in gebieden waar wel ongewenste vogels zijn maar geen weidevogels.

Bird Control Group adviseert om de Agrilaser Autonomics uit te schakelen voor een periode van 15 februari tot en met 1 augustus. Deze periode komt overeen met de bovenstaande broedperiodes en de rustperioden.

Bronnen:
1. Weidevogelcentrum


Delen: